Zuletzt aktualisiert im Dezember 2017
Aus Abschnitt Linux

FHEM installieren

sudo apt-get install libnet-telnet-perl libsoap-lite-perl libjson-perl libdevice-serialport-perl dfu-programmer mplayer alsa-utils mp3wrap libpopt-dev lame libtext-diff-perl libwww-perl liblist-moreutils-perl libxml-simple-perl libtext-csv-perl libarchive-extract-perl libhtml-tableextract-perl
cd /tmp
wget http://fhem.de/fhem-5.7.deb
sudo dpkg -i fhem-5.7.deb

Berechtigungen setzen

sudo addgroup fhem dialout
sudo addgroup fhem mail
sudo addgroup fhem audio
sudo addgroup fhem sudo

In /etc/sudoers folgendes einfügen

fhem ALL=NOPASSWD: ALL

Du möchtest mir hierzu Feedback hinterlassen? Dann schreib mir gerne eine Nachricht.